Operator: Werbea, Ltd., Company ID: 50 007 343, Jakabova 45, 821 04 Bratysława, Republika Słowacka

I. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA, UMOWA KUPNA  

 1. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest prawidłowe wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza zamówienia. Zamówienie wypełnione w ten sposób jest uważane za propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zamówienie złożone przez kupującego jest wiążące i może zostać odwołane tylko wtedy, gdy nastąpi to przed wysłaniem przez sprzedającego wiadomości e-mail z akceptacją zamówienia do kupującego.
 2. Zamówienie kupującego jest projektem umowy kupna, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia wiążącej zgody sprzedającego na tę propozycję (wiążące potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego). Od tego momentu rozpoczynają się wzajemne prawa i obowiązki między kupującym a sprzedającym.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna w następujących przypadkach: towary nie są już produkowane lub dostarczane, lub cena dostarczonych towarów uległa znacznej zmianie. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na jego konto, umowa kupna nie zostanie zawarta.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania umowy kupna w przypadku oczywistego błędu drukarskiego dotyczącego ceny, opisu lub zdjęcia towarów podanych na stronie internetowej www.werbea.com. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu umowy kupna z powodu oczywistego błędu w druku telefonicznie lub pocztą elektroniczną, którą kupujący podał podczas wypełniania elektronicznego formularza zamówienia.
 5. Wszystkie zamówienia otrzymane przez ten sklep są wiążące. Jeśli zamówienie nie zostanie anulowane przed wysyłką i zostanie wysłane, klient może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki towaru. Kupujący jest automatycznie informowany o otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną. W szczegółach każdego produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia podany jest przewidywany czas dostawy towarów, których nie ma w magazynie. Każda pozycja pokazuje, czy towary są w magazynie, czy nie. Jeśli towar nie znajduje się na stanie lub w magazynie dostawcy, niezwłocznie poinformujemy o najbliższym terminie dostawy.
 6. Zawierając umowę kupna, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, w tym z warunkami reklamacji, i że się z nimi zgadza. Kupujący jest powiadamiany o niniejszych warunkach i procedurze reklamacyjnej w wystarczający sposób poprzez złożenie zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi.

  II. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA  

 1. Jeśli kupujący wyśle wiadomość e-mail z powiadomieniem o zamówieniu, zanim sprzedawca wyśle wiadomość e-mail z akceptacją zamówienia, zamówienie zostanie uznane za anulowane. Zamówienie można anulować e-mailem lub telefonicznie. Podczas anulowania zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru zamówienia.

  III. CENA ZAKUPU TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu oraz związanych z nią kosztów zgodnie z wybraną metodą dostawy towarów oraz zapłaty ceny zakupu za towary, których zamówienie zostało przyjęte przez sprzedającego. W przypadku płatności ceny zakupu za pobraniem, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty ceny zakupu oraz związanych z tym kosztów (opłaty pocztowe, płatność za pobraniem). Nieprzyjęcie płatności za pobraniem przez Kupującego bez odstąpienia od umowy uprawnia Sprzedającego do odzyskania kosztów poniesionych przez Kupującego.
 2. Ceny zakupu towarów podane na stronie www.werbea.sk obowiązują w momencie złożenia zamówienia przez kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów w przypadku zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji, zmian w przepisach prawa lub w przypadku istotnych zmian w warunkach dostaw producentów i dystrybutorów towarów, o których kupujący zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 3. Wszystkie ceny zakupu podane są w EUR (€).
 4. Kupujący może zapłacić cenę zakupu towarów w jeden z następujących sposobów:

 

 • poprzez płatność bezgotówkową zgodnie z opcjami wymienionymi w sekcji "Metoda płatności"
 • karta lub gotówka do odbioru osobistego
 • za pobraniem przez doręczyciela przy odbiorze towaru.

 

 1. Do ceny zakupu zostaną doliczone powiązane koszty zgodnie z wybranym sposobem dostawy towarów i zapłaty ceny zakupu, które kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną zakupu.
 2. Przekazanie towarów kupującemu jest możliwe po (lub w tym samym czasie) pełnej płatności ceny zakupu, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 3. Kupujący otrzyma fakturę na cenę zakupu, która zostanie mu wysłana wraz z towarem i posłuży jako dokument podatkowy.
 4. Cenę zakupu uważa się za zapłaconą w momencie zaksięgowania całej ceny zakupu na rachunku bankowym sprzedającego, płatności za pobraniem przy dostawie towarów pocztą lub dostawą umowną lub gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. Prawo własności do towarów przechodzi ze sprzedającego na kupującego dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu przez kupującego (zastrzeżenie własności).
 6. Wszystkie oferty wymienione w sklepie internetowym są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

  IV. OPCJE PRZYJĘCIA TOWARÓW  

 1. Towar dostarczany przez firmę kurierską Geis Parcel SK Ltd.. O ile w indywidualnym zamówieniu nie określono inaczej, koszt dostawy wynosi 5, - €. Za pobraniem 1, - €. UWAGA! Jeśli paczka jest w widoczny sposób uszkodzona lub jeśli taśma ochronna jest zerwana, należy złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas transportu. Przesyłka jest zazwyczaj dostarczana następnego dnia roboczego po jej wysłaniu. Klient jest informowany o wysyłce pocztą elektroniczną.

  V. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Formularz odstąpienia od umowy  

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Kupujący może odstąpić od umowy jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy. Ten przepis prawa nie może być jednak rozumiany jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania świadczenia, konsument musi oddać dostawcy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. w międzyczasie towary zostały zniszczone lub zużyte), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeśli zwrócone towary są tylko częściowo uszkodzone, sprzedawca może egzekwować prawo do odszkodowania na rzecz konsumenta i potrącić jego roszczenie o zwróconą cenę zakupu. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody w pierwszej kolejności.
 2. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pod adresem order@werbea.com, telefonicznie lub pocztą na adres Jakabova 45, Bratysława, 821 04, Słowacja.
 3. Okres odstąpienia uznaje się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane do sprzedawcy nie później niż ostatniego dnia okresu odstąpienia.
 4. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki i w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży, w tym koszty wysyłki, dostarczenia i przewozu oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu jakichkolwiek związanych z tym kosztów, jeżeli Konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu powyższych płatności Kupującemu przed dostarczeniem towaru do Sprzedającego lub do momentu udowodnienia przez Kupującego zwrotu towaru do Sprzedającego.
 5. Kupujący ma obowiązek odesłać lub przekazać towar sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Po odstąpieniu od umowy kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedającego.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, co obejmuje między innymi sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub łatwo psujących się lub sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie jest odpowiednie ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie.

  VI. REKLAMACJE Jeśli otrzymany od nas towar jest uszkodzony, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną. Zwrot towaru z powodu odstąpienia od umowy jest opisany w artykule V. Regulaminu. VII. POLITYKA ZWROTU Niniejsza Procedura Reklamacji reguluje procedurę reklamacji przez kupującego towarów sprzedanych przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.werbea.sk.  

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów w momencie ich przejęcia przez kupującego. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosi on odpowiedzialności za wady, dla których wynegocjowano niższą cenę.
 2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru przy jego odbiorze i niezwłocznego zgłoszenia widocznych wad (u przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru towaru). Późniejsze roszczenia tego typu nie będą akceptowane przez Sprzedającego i są nieuzasadnione.
 3. Następujące wady nie są uważane za wady, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność i które mogą być skutecznie reklamowane:

 

 • niepotrzebne towary;
 • dodatkowe niezadowolenie z ceny;
 • niezadowolenia z efektów działania towaru; Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, jeżeli:
 • klient sam spowodował wadę towaru lub spowodowały ją osoby, które dopuściły towar do użytku;
 • klient wiedział o wadzie przed otrzymaniem towaru lub został wyraźnie i jasno powiadomiony o wadzie, a wada została uwzględniona w cenie towaru;
 • wady powstały w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem (np. w wyniku naturalnych zmian w materiałach, z których wykonane są towary);
 • plomby ochronne na towarach zostały zerwane;
 • reklamacja towaru następuje po upływie okresu gwarancyjnego lub innego okresu, w którym towar ma zachować swoje właściwości (np. po upływie terminu przydatności towaru do użycia) lub po upływie okresu użytkowania (jeżeli z charakteru sprzedanego towaru wynika, że jego okres użytkowania jest krótszy niż okres gwarancyjny, a towar przed upływem okresu gwarancyjnego ulega normalnemu zużyciu w toku zwykłego używania);
 • wady są spowodowane klęską żywiołową lub innym nieprzewidywalnym zdarzeniem spowodowanym siłą wyższą;
 • wady zostały spowodowane (umyślnie lub nieumyślnie) niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem towarów, niewłaściwym lub nieodpowiednim traktowaniem, niewłaściwym serwisowaniem, niewłaściwym obchodzeniem się lub przechowywaniem towarów, niewłaściwym użyciem załączników innych niż zalecane przez producenta.

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powodem reklamacji nie jest niewystarczające lub niepożądane działanie towaru. Odpowiedzialność za to ponosi producent.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że używane; otwarte towary nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych.
 3. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 7 dni tylko wtedy, gdy towar pozostaje nieużywany, a jego opakowanie ochronne zostało zachowane.
 4. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kwoty towaru Kupującemu po otrzymaniu towaru.
 5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że dla danego produktu określono dłuższy okres gwarancji. Jeśli okres użytkowania jest oznaczony na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu.

  VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DOSTAW  

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania niezwłocznie po dostawie. Jeśli opakowanie towaru jest uszkodzone mechanicznie, kupujący jest zobowiązany powiadomić przewoźnika o tym fakcie i w jego obecności sprawdzić stan towaru pod opakowaniem. W przypadku uszkodzenia towaru przewoźnik wraz z kupującym sporządzają tzw. protokół szkody. Na podstawie tego protokołu zostanie wszczęta procedura reklamacyjna.
 2. Jeśli towary sprzedawane po niższej cenie lub towary używane mają wadę, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedawca, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki zamiast prawa do wymiany towarów. Okres gwarancji ma również zastosowanie do produktów sprzedawanych w ramach wyprzedaży lub z rabatem. Jednakże, jeśli rabat został udzielony z powodu określonej wady towaru, wada ta nie może być reklamowana. Sposoby reklamacji W przypadku reklamacji można wybrać dwie opcje opisane poniżej:
 3. Wyślij produkt do: "Werbea, Ltd., Jakabova 45, Bratysława, ZIP: 821 04, Republika Słowacka", a następnie skontaktuj się z nami. Koszty transportu pokrywa sprzedawca. Przesyłka musi być kompletna (w tym akcesoria i cała dokumentacja) i w stanie, w jakim została odebrana w momencie dostawy. Do towaru należy dołączyć dowód zakupu. Należy zawsze używać papieru pakowego lub tektury, aby zapobiec sklejeniu, naklejeniu etykiet lub innemu pogorszeniu oryginalnego opakowania podczas wysyłki. Nie wysyłaj towarów za pobraniem, w takim przypadku towary nie zostaną przejęte. Zalecamy ubezpieczenie towarów. Towary muszą być odpowiednio zapakowane do transportu, aby nie powodować dalszych uszkodzeń. Wadliwe lub uszkodzone towary z powodu niewłaściwego opakowania nie zostaną wymienione lub cena zakupu nie zostanie zwrócona. Towarom muszą towarzyszyć wszystkie dokumenty otrzymane przez kupującego wraz z towarem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania produktów, właściwości funkcjonalnych i szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktów, a także szkód spowodowanych zdarzeniami zewnętrznymi i nieprawidłową obsługą. Wady tego pochodzenia nie są objęte udzieloną gwarancją. Ze względów higienicznych towary są akceptowane tylko wtedy, gdy są odpowiednio wyczyszczone. Jeśli producent udziela dłuższej gwarancji, jest ona podana przy towarze. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany e-mailem lub SMS-em. Podobnie jak w przypadku dostawy zamówienia, zostaniesz poinformowany o wysyłce paczki i terminie dostawy.

  IX. UWAGA Stosowanie produktów, które oferujemy na naszej stronie internetowej www.werbea.sk nie ma na celu zastąpienia pełnego zarządzania chorobą. Każde zastosowanie tych produktów jest osobistą sprawą klienta i dlatego jest on odpowiedzialny za ich użycie. Podobnie jak w przypadku leczenia chorób tradycyjnymi metodami farmaceutycznymi, działanie produktów może się nieznacznie różnić w zależności od przypadku. Zdecydowanie zaleca się, szczególnie w ciężkich przypadkach, aby nasi klienci skonsultowali się ze swoim lekarzem prowadzącym lub skonsultowali się ze swoimi specjalistami medycznymi. X. ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

 1. Zgodnie z ustawą nr 391/2015 Sb. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR) oraz o zmianie niektórych ustaw, konsument może również dochodzić swoich praw i roszczeń wobec sprzedawcy w drodze alternatywnego rozwiązywania sporów z podmiotami ADR. Alternatywne rozstrzyganie sporów to postępowanie prowadzone przez podmiot ADR mające na celu ugodowe zakończenie sporu między stronami sporu. Konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy o zadośćuczynienie, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozstrzygnął jego skargę lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Konsument ma prawo wnieść sprawę do podmiotu ADR zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, jeśli sprzedawca odpowiedział na wniosek o zadośćuczynienie lub nie odpowiedział na niego w ciągu 30 dni od daty wysyłki.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich 2006/2004 oraz dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013), konsument może również dochodzić wszelkich praw i roszczeń wobec sprzedawcy w ramach alternatywnego internetowego systemu rozstrzygania sporów. Internetowe rozstrzyganie sporów jest zapewniane przez Komisję Europejską i słowacki punkt kontaktowy ds. internetowego rozstrzygania sporów (RSO). Podobnie roszczenia sprzedawcy wobec konsumenta mogą być zgłaszane za pośrednictwem europejskiej platformy. Konsument lub sprzedawca mogą dochodzić swoich praw i roszczeń za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, składając skargę pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem info@werbea.com.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wysyłając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Kupujący niniejszym potwierdza, że zapoznał się z nimi i będzie ich przestrzegał. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do Kupującego w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.werbea.sk w dniu wysłania elektronicznego zamówienia Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wszelkie zmiany niniejszych OWH będą publikowane na stronie internetowej www.werbea.com.

Koszyk
Przewiń do góry